Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไฮกู๊ดส์ โปรดักท์ จำกัด (ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลของท่าน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ขอแนะนำให้ท่านกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

1. เราจะรับผิดชอบในการการปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านได้รับ การคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ https://hygoodsthailand.com และข้อมูลส่วนตัวที่ HYGOODS รวบรวมเกี่ยวกับท่าน ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้เว็บไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่า เราอาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนเว็บไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

3. เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่านเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและระบุตัวท่าน) จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น โดยเราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านคุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัยการค้นดูของท่าน โดยคุกกี้สามารถช่วยให้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยดัดแปรตัวเลือกอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวเนื่องกันหรือค้นดูความพึงใจของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบน ไซต์ของเราให้ทำงานได้

4. บางครั้ง เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ความสนใจและกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น เพื่อจุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้คำแถลงความเป็นส่วนตัว ด้านล่าง รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง

5. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing)

เว็บไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlinks) กับเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากไซต์ของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คำแถลงความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement)

1. ในฐานะลูกค้ารายหนึ่งของ HYGOODS ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ (“การบริการ”) หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน

2. ท่านอนุญาตให้เราสันนิษฐานว่า บุคคลใดที่ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคือท่านหรือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนท่าน

3. ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้

4. เราตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว

4.1 การให้การบริการ

4.2 การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ

4.3 การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities) และ / หรือ สินเชื่อ (credit facilities) ที่ท่านขอ

4.4 การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอจากเราด้วยรายละเอียดของการให้การบริการและผลประโยชน์ของการให้การบริการแก่ท่าน

4.5 การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรม การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย

4.6 การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญากรรม

4.7 การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

5. เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เกี่ยวกับ

4.1 การเสนอและการส่งเสริมการตลาดจากเรา

4.2 การเสนอและการส่งเสริมการตลาด จากบริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเรา

 

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

1. ท่านมีสิทธิในการ (i) ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่ (ii) เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่ (iii) ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน (iiii) สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว (iiiii) ยกเลิกการรับข่าวสารการตลาดจากเราเมื่อใดก็ได้

2. การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

2.1 การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล) หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อได้ที่อีเมลล์ hygoodsthailand@gmail.com หรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ 062-824-5394

2.2 หากท่านต้องการที่จะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลที่ระบุได้เป็นการส่วนตัวของท่านซึ่งท่านได้ให้เราผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์โดยการเข้าสู่ระบบ ไปที่บัญชีของฉัน และอัพเดทรายละเอียดส่วนตัวของท่าน